«

»

Mar 29

YERİN İSTILİK BALANSI

Yerə düşən və ondan qayıdan Günəş enerjisi axını yer səthinin istilik balansını müəyyən edir.

İstilik balansı isə öz növbəsində yerin orta temperaturunu müəyyənləşdirir. Enerjinin əsas mənbələri olan neft, qaz, kömür, atom enerjisi və s. planetin səthinə əlavə istiliyin daxil olmasına və istilik balansının pozulmasına səbəb olur.

Yer səthinə düşən radiasiyanın enerjisindən və ya külək və hidroenerjidən istifadə olunduqda isə istilik balansı pozulmur.

İzafi istiliktəbii mühitə həm enerjidən istifadə prosesində həm də onu alarkən atılır. İstilik və atom elektrik stansiyalarında əldə edilən elektrik enerjisinin hər vahidinə ətraf mühitə 2-3 vahid istilik enerjisi atılır.

Alimlərin hesablamalarına görə Yer səthinin istilik balansının təbii hissəsinə atılmış əlavə enerji Yerə düşən günəş enerjinin 5%-dən çox olmamalıdır.

Təbii mühitin vəziyyətinə təsir göstərən antropogen fiziki amillər: elektrik maşınlarının (mühərriklər, generatorlar və s.), elektrikötürücü xətlərin, radio və teleötürücülərin yaratdığı elektromaqnit sahəsi vəs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>